Praca zdalna cd..

19.03.2020

Uprawnienia pracodawcy do wydania pracownikowi polecenia pracy zdalnej wynikają wprost z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz.374). Zgodnie z jej art. 3:

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Należy przy tym pamiętać, że:

  1. jest to przepis szczególny, który będzie miał zastosowanie tylko w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego.  Ustawa nie określa maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej. Decyzja w tym zakresie należy do pracodawcy – może to być czas oznaczony, jednakże uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że art. 3 ustawy utraci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy (art. 36 ustawy),
  2. w rozumieniu ustawy za „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby. Zatem przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, choćby ze względu na profilaktykę, może polecić pracownikom pracę zdalną,
  3. pojęcie „praca zdalna” jest pojęciem szerszym niż pojęcie telepracy – praca zdalna w rozumieniu tej ustawy polega po prostu na wykonywaniu pracy poza miejscem jej stałego wykonywania na polecenie pracodawcy i w celu przeciwdziałania COVID-19. Do pracy zdalnej nie mają zatem zastosowania obowiązki pracodawcy wynikające z rozdziału IIb Kodeksu Pracy. W szczególności nie obowiązuje wymóg wynikający z art. 6711 par. 1: 

„§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego,

2) ubezpieczyć sprzęt,

3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu /…/”

Oznacza to, że pracodawca może wyrazić zgodę na wykonywanie pracy zdalnej także przy wykorzystaniu prywatnego sprzętu pracownika.

Określając zasady pracy zdalnej należy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, przetwarzanych w jej trakcie. W tym celu można posiłkować się poradnikiem opublikowanym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w załączeniu). Swoje wskazówki na ten temat opublikowało także Ministerstwo Cyfryzacji, które zaleca m.in. aby pracownicy:

  • nie używali prywatnych skrzynek pocztowych czy grup na portalach społecznościowych do komunikacji firmowej,
    • stosowali się do wytycznych pracodawcy oraz wykorzystywali do pracy tylko firmowe komputery lub telefony i telefony[JG1] ,
    • dbali o bezpieczeństwo urządzeń w sieci domowej poprzez silne hasło do sieci WiFi oraz aktualizację oprogramowania urządzeń.

Pełny tekst dostępny jest pod tym linkiem


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *