Główny Inspektor Pracy o badaniach lekarskich i szkoleniu BHP pracowników

16.03.2020

              Główny Inspektor Pracy w dniu 16 marca 2020 opublikował swoje stanowisko ws.  obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie BHP. Dokument przesłano do wszystkich Okręgowych Inspektorów Pracy. Zgodnie z nim GIP proponuje:

> zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich (wobec osób które miały takie badania już wcześniej), przy jednoczesnym utrzymaniu obowiązku wystawiania skierowań na takie badania w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich. Pracownicy będą zobowiązani udać się na to badanie dopiero po odwołaniu zagrożenia epidemicznego,
> utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez żadnego orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich,
dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne) oraz możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia niezwłocznie dopiero po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego,
utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wobec pracowników, uczniów i studentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *