Czy numer księgi wieczystej to dane osobowe?

Chociaż zdania na ten temat są podzielone, to w świetle RODO numer księgi wieczystej (KW) stanowi daną osobową. Zgodnie definicją zawartą w art. 4 RODO danymi osobowymi są bowiem nie tylko informacje, które w sposób bezpośredni identyfikują osobę fizyczną, ale także i takie, które pozwalają na jej identyfikację pośrednią. 

Znajomość numeru KW pozwala bez problemu zgromadzić szereg dalszych informacji o właścicielu konkretnej nieruchomości (w tym ustalić jego tożsamość). W oparciu o taką informację można bowiem uzyskać bezpośredni dostęp danych do zawartych w księdze, co z kolei może prowadzić do zagrożeń dla wpisanych w niej osób, w tym m.in. do ponownego wykorzystania zawartych tam danych – niezgodnie z pierwotnymi celami przetwarzania, czy też nieuprawnionego profilowania właścicieli nieruchomości. W jawnych księgach wieczystych znajdują się m.in. imię i nazwisko, PESEL właściciela (właścicieli), informacje o ewentualnych zobowiązaniach finansowych, przysługujących mu prawach czy sposobie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. 

W związku z tym w dniu 6 kwietnia 2020 r. na podstawie z art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych Prezes UODO zobowiązał Głównego Geodetę Kraju do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych, nakazując zaprzestanie ich publikowania na portalu internetowym GEOPORTAL2 (geoportal.gov.pl), do czasu wydania decyzji administracyjnej kończącej postępowanie w tej sprawie. Podstawą wydania tego postanowienia (w załączeniu) jest uprawdopodobnienie naruszenia przepisów o ochronie danych oraz zagrożenie spowodowania poważnych i trudnych do usunięcia skutków.

Jak podkreśla UODO:

„żaden z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów regulujących kwestie związane z działalnością Głównego Geodety Kraju, nie uprawnia tego organu do upubliczniania w ramach portalu internetowego GEOPORTAL2 danych dotyczących numerów ksiąg wieczystych.” 

Postanowienie zostało wydane w ramach prowadzonego wobec Głównego Geodety Kraju postępowania z urzędu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych dotyczącej udostępniania bez podstawy prawnej numerów ksiąg wieczystych na w/w portalu internetowym GEOPORTAL2. 

W ocenie UODO:

„ujawnienie numerów ksiąg wieczystych na portalu GEOPORTAL2 stanowi naruszenie przepisów o ochronę danych osobowych.”

Równocześnie, z uwagi na fakt, iż Główny Geodeta Kraju odmówił zgody na przeprowadzenie czynności kontrolnych przez kontrolerów UODO, Prezes UODO złożył zawiadomienie do prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych). 

Należy podkreślić, że kwestia publikacji numerów ksiąg wieczystych bez podstawy prawnej była przedmiotem już wcześniejszych rozstrzygnięć ze strony Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można się z nimi zapoznać pod linkiem:

https://archiwum.giodo.gov.pl/565/id_art/4930

Postanowienie Prezesa UODO z 6 kwietnia 2020 r. nie oznacza jednak, że publikowanie numerów księgi wieczystej jest automatycznie niedopuszczalne. Może to nadal następować, o ile wyraźnie zezwala na to przepis prawa. Przykładem takiej regulacji jest m.in. ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2019 r., poz. 1554 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 8 ust. 1 pkt. 3 „Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu /…/ pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim; w obwieszczeniu zamieszcza się oznaczenia nieruchomości objętych wnioskiem według katastru nieruchomości oraz numery ksiąg wieczystych, które zgodnie z danymi zawartymi w ich dziale pierwszym są prowadzone dla tych nieruchomości, a także informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy;”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *