Kolejne zmiany w funkcjonowaniu Poczty

Czy możliwe jest czasowe całkowite wstrzymanie lub znaczne ograniczenie w wykonywaniu usług pocztowych przez Pocztę Polską?

TAK – to jest możliwe w maju 2020, w przypadku przeprowadzania w tym miesiącu wyborów na Prezydenta RP.  

Taka możliwość wynika z zapisów uchwalonej przez Sejm ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Ustawa ta obecnie procedowana jest w Senacie, który według informacji medialnych prawdopodobnie zakończy nad nią prace w dniu 6 maja 2020 r. 

Zgodnie z art. 16 tej ustawy:

Operator wyznaczony, w czasie wykonywania zadań, o których mowa w niniejszej ustawie, zwolniony jest z obowiązku świadczenia innych usług pocztowych.

Jedno z tych zadań operatora wyznaczonego – zgodnie z art.3 ust. 1 – brzmi:

Operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005), zwany dalej „operatorem wyznaczonym”, zapewnia w przypadku głosowania w kraju, w terminie przypadającym od 7 dni do dnia przypadającego przed dniem głosowania, doręczenie pakietu wyborczego bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej wyborcy lub pod adres wyborcy wskazany w części A spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568).

Rolę operatora wyznaczonego w Polsce wykonuje Poczta Polska S.A. w Warszawie, która na podstawie decyzji nr DRP.WKP.710.2.2015.26,27 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r. została wskazana jako „operator wyznaczony do świadczenia usług powszechnych na lata 2016 – 2025”.

Jako Biuro Doradczo – Usługowe OIN s.c. pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że Poczta Polska, nie czekając na zakończenie procesu legislacyjnego w/w ustawy, rozpoczęła czynności zmierzające do przygotowania przeprowadzenia wyborów. Temu bowiem miały służyć wnioski skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, w sprawie wydania przez nie danych ze spisu wyborców. Wiąże się to zapewne z próbą dotrzymania przez Pocztę Polską zapisanego w ustawie terminu na dostarczenie pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego (tj. pomiędzy 7 a 1 dniem przed rozpoczęciem głosowania).

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 184), termin wyborów prezydenckich wyznaczony został na 10 maja 2020. Oznacza to, że zaraz po weekendzie majowym, w okresie pomiędzy 4 a 9 maja, należy liczyć się z możliwością czasowego całkowitego wstrzymania lub znacznego ograniczenia w wykonywaniu usług pocztowych przez Pocztę Polską.

W tej sytuacji jako Biuro rekomendujemy Państwu:

– prowadzenie tam, gdzie jest to możliwe, korespondencji drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymaganych środków bezpieczeństwa, przy przesyłaniu danych osobowych,

– rozważenie ze skorzystania w okresie bezpośrednio przed wyborami korespondencyjnymi z usług innych operatorów pocztowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *