W Gnieźnie wyciekły dane osób objętych kwarantanną

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych poinformował o wszczęciu czynności w sprawie upublicznienia listy osób objętych kwarantanną na podstawie decyzji administracyjnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie.

Wyciek danych obejmował także osoby objęte kwarantanną obowiązkową w związku z przekroczeniem granicy kraju, a także osoby odbywające izolację domową w związku ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. W tej sprawie zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie. 

Z wyjaśnień złożonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gnieźnie wynika, że w sprawie incydentu było już prowadzone wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, które wykazało, że jednostka nie była źródłem wycieku przedmiotowych danych. Jednocześnie w toku postępowania ustalono, że były one przekazywane do Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, Naczelnika Poczty Polskiej w Gnieźnie, Miejskim i Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego oraz Komendzie Straży Pożarnej w Gnieźnie.

Aktualnie czynności Prezesa UODO mają na celu ustalenie, w którym z podmiotów mogło dojść do naruszenia ochrony danych osobowych.  

Komentarz BDU OIN

W komunikacie z dnia 31 marca 2020 informowaliśmy o dodatkowych szczególnych uprawnieniach przyznanych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi od 31 marca 2020 rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 i 10 kwietnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 566 oraz 658), dysponentem informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie oprócz PIS byli Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Zgodnie z stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego z 6 kwietnia 2020 zawartym w „Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)” dane te nie mogły być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom.

Wytyczne dostępne są pod linkiem: 

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wytyczne_dot_postępowania_z_odpadami_w_czasie_występowania_zakażeń_koronawirusem_SARS-CoV-2-2.pdf

Oznaczało to, że dotychczas dane takie nie mogły być przekazywane dalej – zarówno do jednostek samorządu terytorialnego i podległych pod nie podmiotów (innych niż ośrodki pomocy społecznej), jak też do przedsiębiorców – także tych realizujących zadania publiczne lub świadczących usługi na rzecz mieszkańców (np. wywóz odpadów). W tym kontekście UODO będzie zatem musiało ocenić także, czy zasadnym było udostępnianie przez PSSE w Gnieźnie takich danych na rzecz Państwowej Straży Pożarnej, skoro nie figurowała ona na liście uprawnionych podmiotów. 

Jednocześnie informujemy, że zmiany w zakresie przetwarzania danych osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych wprowadziło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 697). Zgodnie z jego par. 2 ust. 8 pkt 2 Policja oraz Wojewodowie zostali obecnie upoważnieni do udostępniania takich danych na wniosek:

przedsiębiorców wykonujących działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 11a i 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.1)), którego przedstawiciele realizują czynności związane z funkcjonowaniem tej sieci w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób,przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695), wykonującego działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, których przedstawiciele realizują czynności związane z funkcjonowaniem tej sieci w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *