Czy przedszkola zostaną otwarte?

W dniu 29.04.2020 r. ukazała się informacja o kolejnych zmianach w prawie, na podstawie których z dniem 6 maja będzie można otworzyć przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego. 

W opublikowanych dzień później Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia (w załączeniu) podane zostały szczegółowe zasady postępowania zarówno organu prowadzącego jak i dyrektora placówki. Proszę zwrócić uwagę na to, że placówki otwiera się przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia”.

Z tego tytułu na organ prowadzący taką placówkę nałożono szereg zadań, z których realizacja części może być problematyczna. Stosunkowo łatwo można zrealizować zalecenia „techniczne”, do których można zaliczyć zadania leżące po stronie organu prowadzącego, jak:

  • przygotowanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki,
  • zapewnienie środków higienicznych potrzebnych do bieżącego funkcjonowania placówki,
  • zaopatrzenie pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem,
  • wsparcie dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu),
  • ustalenie szybkiego sposobu komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia,
  • zabezpieczenie możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Problematyczne może okazać się wywiązanie się z kilku innych wytycznych, w tym np.:

  • zapewnienie dodatkowego i odpowiednio wyposażonego pomieszczenia dla dzieci
  • zorganizowanie zajęć dla dzieci w kontekście wielkości pomieszczenia, liczebności grup, zakazu łączenia grup, wieku pracowników i ich rotacji itp.

Podejmując decyzję dot. otwarcia placówki zasadnym jest wcześniejsze uzyskanie informacji, czy rodzice w ogóle są tym zainteresowani.

Rodzice mogą zgłaszać informacje o chęci skorzystania z możliwości pozostawienia dziecka w przedszkolu mogą zgłaszać placówce. Z drugiej strony dyrektorzy mogą wystąpić do rodziców z pytaniem o to, czy są zainteresowani z korzystania z placówki od 6 maja.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na odpowiednie opracowanie pytań do rodziców w kontekście ochrony danych osobowych. Zgodnie z zasadą „minimalizacji danych”, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c RODO, dane powinny być adekwatne i ograniczone do niezbędnego minimum wynikające z celu przetwarzania. W tej sytuacji celem powinno być uzyskanie informacji o tym, czy i od kiedy dziecko będzie korzystało z przedszkola. Gromadzenie przy tej okazji innych danych może rodzić niebezpieczeństwo narażenia Administratora na zarzutu nieprzestrzegania przepisów prawa. 

Jako przykład można przytoczyć jedno z pytań skierowanych do rodziców przez dyrektora przedszkola w Łodzi: „Czy jesteście Państwo pracownikami systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19?”

Pytanie zadane zapewne w dobrej wierze wzbudziło szereg negatywnych emocji i opinii oraz postawiło dyrektora przedszkola w niekorzystnym świetle.

Mając na uwadze zasady przetwarzania danych osobowych dane osobowe zalecamy szczególną ostrożność i rozwagę w przetwarzaniu danych osobowych zarówno dzieci, jak i ich rodziców (opiekunów) i członków rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich informacji wskazujących bezpośrednio lub pośrednio na stan zdrowia tych osób.

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

(2 ) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *