Nasza oferta 

Ochrona danych Osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. stosujemy Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych w Unii Europejskiej (RODO), które w zasadniczy sposób zmieniło zasady przetwarzania danych osobowych w naszym kraju. Do licznych zmian wprowadzonych przez RODO należą m.in.:
– obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka oraz zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych,
– rejestrowanie czynności przetwarzania,
– uwzględnianie problematyki ochrony danych osobowych na etapie projektowania (privacy by design), stosowanie rozwiązań zapewniających ich domyślną ochronę (privacy by default),
– wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych. prowadzenie szkoleń,
– prowadzenie niezbędnych rejestrów i ewidencji,
– zgłaszanie naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego w ciągu 72 godzin.

20 letnie doświadczenie

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych, udokumentowane licznymi kursami i szkoleniami oraz studiami z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, a także posiadaniem certyfikatu Audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Oferujemy Państwu pomoc we wdrożeniu oraz funkcjonowaniu regulacji wymaganych przez RODO. Pomoc ta może zostać zrealizowana w 4 formach

Pakiety Ofertowe

Naszą ofertę każdorazowo dostosowujemy do potrzeb każdego klienta

Pakiet 1

Audytor

Sprawdzenie zgodności systemu przetwarzania danych osobowych Podmiotu z wymogami prawa

Przejdź do pakietu
Pakiet 2

Konsultant

Pakiet Audytor poszerzony o wdrożenie przygotowa-nych dokumentów oraz o szkolenie z ochrony danych osobowych

Przejdź do pakietu
Pakiet 3

Inspektor Ochrony Danych

Pełna i długoterminowa obsługa podmiotów zobowiązanych do wyznaczania Inspektora Ochrony Danych

Przejdź do pakietu
Pakiet 4

Help Desk

Pakiet pomocy w pilnych sytuacjach, realizowanej zdalnie lub u Klienta

Przejdź do pakietu

Pakiet 1

Audytor

Adresowany do wszystkich podmiotów i instytucji przetwarzających dane osobowe.

Zakres pakietu: audyt bezpieczeństwa danych osobowych obejmujący zbadanie zgodności przetwarzania danych osobowych u Klienta z wymaganiami stawianymi przez RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

W oparciu o wyniki audytu opracowany jest raport zawierający ocenę badanego Podmiotu pod kątem stopnia dostosowania do aktualnych przepisów. W raporcie przedstawiamy, jakim obowiązkom na gruncie RODO podlega badany podmiot, tworzymy listę wymagań spełnianych i niespełnianych oraz wskazujemy zakres niezbędnych do wykonania działań. W przypadku braku wymaganych regulacji wewnętrznych Klient otrzymuje na zasadzie licencji niewyłącznej wzory wymaganych dokumentów.

Czas realizacji: 2 do 3 miesięcy.

Skontaktuj się z nami

Pakiet 2

Konsultant

Adresowany do wszystkich podmiotów i instytucji przetwarzających dane osobowe.

Zakres pakietu: obejmuje czynności realizowane w pakiecie „Audytor” oraz dodatkowo pomoc w dostosowaniu wzorów dokumentów oraz ich wdrożeniu. 

Ponadto zostanie przeprowadzone szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowników Klienta, dotyczącego podstawowych zasad ochrony danych osobowych.

Klient otrzymuje na zasadzie licencji niewyłącznej materiał szkoleniowy w postaci pliku *nazwa*.pdf.

Czas realizacji: 3 do 4 miesięcy.

Skontaktuj się z nami

Pakiet 3

Inspektor Ochrony Danych

Adresowany do podmiotów zobowiązanych do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

w szczególności:
– wszystkich organów lub podmiotów publicznych,
– przedsiębiorców, których główna działalność związana jest z monitorowaniem na dużą skalę osób lub zbieraniem szczególnych kategorii danych (tzw. „danych wrażliwych”),
– przedsiębiorców, którzy w związku z usługowym przetwarzaniem danych (procesorzy), zostali zobligowani przez swoich klientów do powołania Inspektora Ochrony Danych.

Zakres pakietu obejmuje stałą obsługę Klienta w zakresie ochrony danych osobowych przez nasze Biuro.

W ramach zawartej umowy zostaną przeprowadzone czynności wymienione w pakietach 1 i 2 oraz wynikające z zadań IOD. 

Obsługa obejmować będzie w szczególności:
– cykliczne analizy ryzyka,
– okresowe audyty i przeglądy bezpieczeństwa danych osobowych,
– rejestrowanie incydentów i zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego,
– prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,
– reprezentowanie Klienta w kontaktach z urzędami, organami, instytucjami i klientami w zakresie przetwarzania danych osobowych,
– wsparcie pracowników w bieżących czynnościach w zakresie ochrony danych,
– prowadzenie szkoleń pracowników Klienta.

Przedstawiciel naszego Biura zostaje zgłoszony przez Administratora do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jako Inspektor Ochrony Danych.

Skontaktuj się z nami

Pakiet 4

Help Desk

Adresowany do wszystkich podmiotów i instytucji przetwarzających dane osobowe.

Zakres pakietu obejmuje wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych realizowane w postaci konsultacji, doradztwa lub doraźnej reprezentacji Klienta wobec osób lub podmiotów trzecich. Usługa jest płatna jest w postaci zryczałtowanego miesięcznego abonamentu.

Koszt usługi w poszczególnych wariantach ustalany jest indywidualnie na spotkaniu po zapoznaniu się z Podmiotem i określeniu zakresu zadań do realizacji. Priorytetem naszego działania jest dobrze wykonana praca i aprobata z Państwa strony.

Niezależnie od oferowanych pakietów chętnie podejmiemy się udzielenia Państwu doraźnej pomocy w przypadkach trudnych lub niestandardowych, z którymi będą Państwo mieli do czynienia w trakcie swojej działalności, a także przeprowadzenia szkoleń poświęconych ochronie danych osobowych oraz szeroko rozumianemu bezpieczeństwu informacji.Każda droga zaczyna się od wykonania pierwszego kroku. W bezpieczeństwie informacji takim krokiem jest zapoznanie z podstawami bezpiecznego i prawidłowego korzystania ze sprzętu komputerowego i urządzeń mobilnych, podniesienie świadomości pracowników.

Zachęcamy do niezobowiązującego spotkania celem omówienia Państwa potrzeb oraz przedstawienia naszej oferty.Zachęcamy do niezobowiązującego spotkania celem dokładnego omówienia Państwa potrzeb oraz przedstawienia naszej oferty.

Skontaktuj się z nami