Wielka Brytania opuściła Unię Europejską

04.01.2021

Czy Wielkiej Brytanii obowiązuje RODO?

W związku z Brexitem, tj. wyjściem z dniem 1 stycznia 2021 Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w kontekście ochrony danych osobowych Wielka Brytania najpóźniej do 1 lipca 2021 stanie się tzw. „państwem trzecim”  w rozumieniu przepisów RODO.

Tylko przez maksymalnie 6 najbliższych miesięcy, zgodnie z tzw. klauzulą pomostową zawartą w „Umowie o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”, transfery danych do Wielkiej Brytanii tymczasowo nie będą traktowane jako przekazywanie danych do państwa trzeciego. 

Po 1 lipca 2021 należy stosować w pełni zapisy Rozdziału V RODO.

W okresie przejściowym wskazane jest dokonanie przeglądu zawartych i nadal obowiązujących umów powierzenia przetwarzania danych, w celu ustalenia, czy podmiot przetwarzający lub jego podwykonawca, posiada swoją siedzibę na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Jeśli taka sytuacja potwierdzi się, należy aneksować zawartą umowę, tak aby dostosować ją do wymogów RODO. Należy także pamiętać o konieczności aktualizacji klauzul informacyjnych przekazanych osobom, których dane dotyczą.

Europejska Rady Ochrony Danych w swojej nocie informacyjnej z dnia 15 grudnia 2020 w sprawie przekazywania danych na mocy RODO do Zjednoczonego Królestwa wyraźnie podkreśliła, że po zakończeniu okresu przejściowego : 

„/…/ każde przekazywanie danych osobowych między zainteresowanymi stronami objętymi RODO a podmiotami Zjednoczonego Królestwa będzie stanowić przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego i w związku z tym będzie podlegać przepisom rozdziału V RODO. 

W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z art. 45 RODO, takie przekazanie będzie wymagało odpowiednich zabezpieczeń (np. standardowych klauzul ochrony danych, wiążących reguł korporacyjnych, kodeksów postępowania…), a także egzekwowalnych praw oraz skutecznych środków ochrony prawnej osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 46 RODO. 

Z zastrzeżeniem szczególnych warunków nadal może być możliwe przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa na podstawie wyjątków wymienionych w art. 49 RODO. Jednakże art. 49 RODO ma wyjątkowy charakter, a zawarte w nim wyjątki muszą być interpretowane zawężająco i głównie w odniesieniu do czynności przetwarzania, które są sporadyczne i niepowtarzające się.”

https://uodo.gov.pl/pl/file/3308

Z szerszą informacją na temat okresu przejściowego można zapoznać się na stronie UODO pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1810

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *